Co powinien zawierać projekt architektoniczno-budowlany?

Projekt architektoniczno-budowlany można podzielić na trzy części, które łącznie tworzą jedną całość.

 • Część 1 – projekt zagospodarowania terenu
 • Część 2 – projekt architektoniczno-budowlany
 • Część 3 – projekt techniczny

W dzisiejszym wpisie, przedstawimy Państwu szczegółowe informacje na temat pierwszej części.

Część 1 – Projekt zagospodarowania terenu (PZT)

Zgodnie z rozporządzeniem, takie opracowanie to składa się z dwóch części – części opisowej oraz rysunkowej. Część opisowa PZT musi zawierać między innymi:

 • 1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

  Projektant powinien określić, czy jest to budowa, rozbudowa czy przebudowa, a także informacje o rodzaju budowanego obiektu np. dom jednorodzinny, budynek dwulokalowy (dom typu bliźniak), budynek wielorodzinny (blok mieszkalny) lub inne.

 • 2. Określenie istniejącego PZT oraz informacje o planowanych rozbiórkach

  Projektant powinien przedstawić, jakie obiekty są istniejące, a jakie zostaną wyburzone.

 • 3. Projektowane zagospodarowanie terenu
  • 3.1. Urządzenia budowlane

   Należy tu uwzględnić np. ogrodzenie terenu czy wiaty śmietnikowe.

  • 3.2. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków

   W tym punkcie projektant określa czy odprowadzenie nieczystości będzie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika szczelnego na nieczystości (potocznie nazywany szambem).

  • 3.3. Układ komunikacyjny

   Należy tutaj określić między innymi dojście piesze i dojazd samochodowy do nieruchomości.

  • 3.4. Dostęp do drogi publicznej

   Dostęp do drogi publicznej najczęściej realizowany jest przez drogę wewnętrzną (poprzez prawo własności, współwłasności, służebności lub konieczności przejazdu) lub może być zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

  • 3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia

   Jako uzbrojenie terenu należy rozumieć wszystkie sieci znajdujące się w terenie np. sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć cieplna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej czy sieć kanalizacji deszczowej.

  • 3.6. Ukształtowanie terenu

   W opracowaniu znajdują się tutaj punkty dotyczące skarp, nasypów i planowanego ukształtowania teren.

 • 4. Zestawienie powierzchni

  Rozporządzenie szczegółowo opisuje jakie powierzchnie powinny znaleźć się w takim opracowaniu. Najważniejsze z tych powierzchni to:

  • a. Powierzchnia zabudowy (ile terenu po obrysie ścian zewnętrznych zajmuje budynek).
  • b. Powierzchnia dróg, parkingów, placów (np. placu manewrowego dla samochodów) oraz chodników.
  • c. Powierzchnia biologicznie czynna (ile terenu „zielonego” pozostaje na działce).
  • d. Inne.
 • 5. Informacje i dane

  W tej części projektant powinien zawrzeć szereg informacji takich jak: czy nieruchomość podlega pod rejestr zabytków lub gminną ewidencję zabytków oraz czy podlega pod ochronę konserwatorską. Z trudnych rzeczy, należy określić czy działka leży na terenie wpływów górniczych. Bardzo ważną informacją jest również opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym szczególnie dróg pożarowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (potocznie nazywanych hydrantami)

Część rysunkowa PZT musi zawierać między innymi:

Usytuowanie i obrys istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych wraz z zaznaczeniem wejść, wjazdów, liczby kondygnacji, rzędne terenu, wymiary budynku, odległości od granicy działki. Musi się tu znaleźć również informacja o komunikacji wewnętrznej czyli drogach wewnętrznych.

Podobnie jak w przypadku części opisowej, tu również musi znaleźć się informacja na temat uzbrojenia terenu. Jeżeli obiekt będzie realizowany etapami, na projekcie należy zaznaczyć jaka część (nie tylko budynku, ale i całego zagospodarowania wokół niego) powstanie w pierwszym etapie, a które części w kolejnych etapach.

Tylko przepisy, a gdzie zdrowy rozsądek?

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022. Pomimo tego, że rozporządzenie na wielu stronach szczegółowo opisuje zakres i formę projektu budowlanego, to jakość takiego projektu będzie różna w zależności od wyboru biura projektowego. Profesjonalne biuro, nie tylko literalnie czyta przepisy prawa, ale również rozumie intencję autora tych przepisów, a także zna oczekiwania wydziałów architektury, które owe projekty bazujące na wspomnianych przepisach sprawdza.

Zbyt dużo na głowie?

Uważasz, że zakres informacji, o których należy pamiętać jest zbyt duży, aby samodzielnie dopilnować wszystkich spraw? Skontaktuj się z wybranym biurem projektowym, które świadczy swoje usługi na wysokim poziomie.

Klient indywidualny, biznesowy oraz instytucjonalny – dzięki wyborowi rzetelnego projektanta otrzyma profesjonalny projekt, który bez problemy posłuży do wybudowania oczekiwanego budynku.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001609/O/D20201609.pdf